เราคือ...


"ผู้นำด้านนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"

True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร
ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่
แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็น
ศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิต
หลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
" จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ
โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก "


ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็คือสื่อต่างๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก ซึ่งการนำอุปกรณ์ไอซีทีเข้าไปจะช่วยให้ครูทุกคนเก่ง ได้นำความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น มีความน่าสนใจ มีสีสันเป็นภาพแอนิเมชัน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ เป็นอย่างดี

" เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ "


เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม


จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจว่ากระบวนการเรียนการสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์

เราคือ...


"ผู้นำด้านนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"

True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็น ศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิต หลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่าง มีคุณภาพ

" จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก "

ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี ความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็ คือสื่อต่างๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผล ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก ซึ่งการนำ อุปกรณ์ไอซีทีเข้าไปจะช่วยให้ครูทุกคนเก่ง ได้นำความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น มีความน่าสนใจ มีสีสัน เป็นภาพแอนิเมชัน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ เป็นอย่างดี


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ่
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
" เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ "

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อ พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์

จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจว่ากระบวนการเรียน การสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระ ของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์