เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
เราคือ...
"ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"
True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร
ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร
โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning)
ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรของเรามี 5 หลักสูตร ได้แก่
COMPUTER GENIUS PROGRAM
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงตามหลักสูตรกระทรวง 2561
  (มาตรฐาน ว 4.2)
 • พัฒนาเนื้อหาด้านภาษา เหตุผล และการคำนวณ (Coding) ตรงตาม สสวท.
 • เสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย สื่อ Multimedia ผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน
  เสียงเพลง ดนตรี และเกมฝึกทักษะ
 • สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการใช้
  เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

ENGLISH GENIUS PROGRAM
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่อิงตามมาตรฐาน CEFR ซึ่งได้รับการยอมรับ
  อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
 • ยึดหลักแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT)
  เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วทางภาษา และความถูกต้องในการใช้ภาษา
 • ประเมินผลจริงระดับสากล ผ่าน Oxford Young Learner Test

CHINESE GENIUS PROGRAM
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงตามการสอบวัดระดับภาษาจีนของ Hanban (YCT)
 • มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาจีน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่การเรียนรู้
  วัฒนธรรม และบูรณาการวิชาอื่น (Cross-Curricular) ไปพร้อมกัน
 • ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบ YCT

ROBOTICS GENIUS PROGRAM
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโรโบติกส์
 • หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Base Learning)
 • เสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้ใน
  4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
  (STEM) โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มผ่านกระบวนการทำงานแบบ PDCA

MUSIC GENIUS PROGRAM
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาดนตรี
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • ฝึกฝนทักษะจากการเล่นดนตรีคนเดียวสู่การรวมวงร่วมกับผู้อื่น
 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF (Executive Function)


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
"จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ
โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้
แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก"


ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่งก็คือสื่อต่าง ๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก
ซึ่งการนำอุปกรณ์ไอซีทีเข้าไป จะช่วยให้ครูนำความรู้ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน หรือเกมเพื่อการศึกษา
ต่่างๆ เพราะมีความน่าสนใจ มีสีสัน จะดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ เป็นอย่างดี
ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น

"เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ"

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม


จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจ
ว่ากระบวนการเรียนการสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก
คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์
ทีมผู้บริหาร

เราคือ...


"ผู้นำด้านนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"

True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็น ศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิต หลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่าง มีคุณภาพ

" จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก "

ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี ความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็ คือสื่อต่างๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผล ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก ซึ่งการนำ อุปกรณ์ไอซีทีเข้าไปจะช่วยให้ครูทุกคนเก่ง ได้นำความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น มีความน่าสนใจ มีสีสัน เป็นภาพแอนิเมชัน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ เป็นอย่างดี


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ่
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
" เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ "

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อ พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์

จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจว่ากระบวนการเรียน การสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระ ของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์