|  
กิจกรรมวันเปิดบ้านลูกรักจารุวรรณ
31 พ.ค. 2557


 
 
          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจารุวรรณ ได้จัดกิจกรรมวัน เปิดบ้านลูกรัก โดย ดร. ธัญรัศม์  นิธิกุลธีระภัทร์  ผู้รับใบอนุญาต ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการศึกษา นอกจากนั้นคณะครู ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าสู่โรงเรียนในภาคการศึกษานี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าได้รับความสนใจจากผู้ปกครองอย่างดียิ่ง ที่สละเวลา มาร่วมฟังความพร้อมด้านต่างๆ ของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก  ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

 
          หลักสูตรคอมพิวเตอร์ทรูคลิกไลฟ์ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่จะมาร่วมพัฒนาเด็กๆ ของเราให้มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันด้านเทคโนโลยี เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชนสูงสุด แล้วพบความความรู้ความสนุกสนานไปกับการเรียนคอมพิวเตอร์ทรูคลิกไลฟ์นะครับ .............….พี่แทน รายงาน


33   276