หลักสูตร Chinese Genius เป็นหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐาน YCT (Youth Chinese Test) ของสำนักงาน ฮั่นปั้น เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนกลางได้จริง ขณะเดียวกันก็ สอดแทรกวัฒนธรรมจีน เสริมสร้างความรู้รอบตัว ควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์ผ่านการบูรณาการไปยัง วิชาต่าง ๆ (Cross-Curricular)
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา
หลักสูตร Chinese Genius เป็นหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐาน YCT (Youth Chinese Test) ของสำนักงาน ฮั่นปั้น เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนกลางได้จริง ขณะเดียวกันก็ สอดแทรกวัฒนธรรมจีน เสริมสร้างความรู้รอบตัว ควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์ผ่านการบูรณาการไปยัง วิชาต่าง ๆ (Cross-Curricular)
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา