หลักสูตร Computer Genius เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ระหว่างสื่อ การสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Teaching) และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย ครบ วงจร ใช้งานได้จริงและรองรับการแข่งขันในระดับสากล
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา
หลักสูตร Computer Genius เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ระหว่างสื่อ การสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Teaching) และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย ครบ วงจร ใช้งานได้จริงและรองรับการแข่งขันในระดับสากล
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา