หลักสูตร English Genius เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) สนับสนุนการเรียนตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ในการใช้ภาษา (fluency) และความถูกต้องในการใช้ภาษา (accuracy) ผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนจาก สถานการณ์จริง
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา
หลักสูตร English Genius เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) สนับสนุนการเรียนตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ในการใช้ภาษา (fluency) และความถูกต้องในการใช้ภาษา (accuracy) ผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนจาก สถานการณ์จริง
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา