หลักสูตร Music Genius มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดนตรีรอบด้าน เช่น การร้อง การฟัง และ การเล่นเครื่องดนตรี เป็นต้น ผ่านสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมทางดนตรีอันหลากหลายซึ่งเสริมความคิด สร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก ก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา
หลักสูตร Music Genius มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดนตรีรอบด้าน เช่น การร้อง การฟัง และ การเล่นเครื่องดนตรี เป็นต้น ผ่านสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมทางดนตรีอันหลากหลายซึ่งเสริมความคิด สร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก ก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา