หลักสูตร Robotics Genius เป็นหลักสูตรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมด้วย การบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่มีความซับซ้อนด้วยความ เพลิดเพลิน พร้อมทั้งช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และกระบวนการคิดอย่างมี ระบบ ฝึกความอดทน และเปิดโอกาสในการแสดงผลงานในเวที การแข่งขันระดับต่าง ๆ
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา
หลักสูตร Robotics Genius เป็นหลักสูตรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมด้วย การบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่มีความซับซ้อนด้วยความ เพลิดเพลิน พร้อมทั้งช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และกระบวนการคิดอย่างมี ระบบ ฝึกความอดทน และเปิดโอกาสในการแสดงผลงานในเวที การแข่งขันระดับต่าง ๆ
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา