CORE CURRICULUM
หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์
เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

TEACHING AIDS
ลดภาระครูผู้สอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
เราสร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่ช่วยลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมการสอนช่วยให้การเรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำGENIUS BOOK SOFTWARE
สื่อช่วยสอนในห้องเรียน
โปรแกรม G-BOOK ซึ่งรวบรวมทั้งสื่อมัลติมีเดียและ สื่อจับต้องได้ (Supplementary Tools) ในรูปแบบ Digital เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในห้องเรียนได้ นอกจากนี้ในโปรแกรมยังมีเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสอน เช่น เครื่องมือปากกา ไฮไลท์ ยางลบ ซูม และจับเวลา เป็นต้น


GENIUS SCHOOL APPLICATION
แอพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อระหว่างครูและนักเรียน
Genius School ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรง เพื่อเชื่อมโยง โรงเรียน คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสำหรับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หรือการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เชื่อมโยงบ้านกับโรงเรียนให้ใกล้ชิดกันมากชึ้นตอบโจทย์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนในยุค 4.0
Training Center
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ทรู คลิกไลฟ์ ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้นำสู่นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะครูคือหัวใจสำคัญ เพื่อการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และนำสื่อการสอนหลากหลายที่มีอยู่ลงสู่ตัวเด็กอย่างมีประสิทธิผล เราจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอน เพื่อสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำ เพราะจุดหมายสูงสุดของการศึกษา คือการสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
CORE CURRICULUM
หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์
เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
TEACHING AIDS
ลดภาระครูผู้สอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
เราสร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่ช่วยลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมการสอนช่วยให้การเรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ
GENIUS BOOK SOFTWARE
สื่อช่วยสอนในห้องเรียน
โปรแกรม G-BOOK ซึ่งรวบรวมทั้งสื่อมัลติมีเดียและ สื่อจับต้องได้ (Supplementary Tools) ในรูปแบบ Digital เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในห้องเรียนได้ นอกจากนี้ในโปรแกรมยังมีเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสอน เช่น เครื่องมือปากกา ไฮไลท์ ยางลบ ซูม และจับเวลา เป็นต้น
GENIUS SCHOOL APPLICATION
แอพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อระหว่างครูและนักเรียน
Genius School ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรง เพื่อเชื่อมโยง โรงเรียน คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสำหรับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หรือการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เชื่อมโยงบ้านกับโรงเรียนให้ใกล้ชิดกันมากชึ้นตอบโจทย์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนในยุค 4.0
Training Center
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ทรู คลิกไลฟ์ ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้นำสู่นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะครูคือหัวใจสำคัญ เพื่อการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และนำสื่อการสอนหลากหลายที่มีอยู่ลงสู่ตัวเด็กอย่างมีประสิทธิผล เราจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอน เพื่อสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำ เพราะจุดหมายสูงสุดของการศึกษา คือการสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ