วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:37
         
        เราคิดค้น ออกแบบ คัดเลือก และจัดทำเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์โดยการผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างจริงจังพร้อมทั้งออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
           
         
        เป็นผู้นำการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ การสร้างแบบเรียนที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อการเรียนแบบสะสม ประกอบด้วย หนังสือเรียน การ์ตูน Animation ที่เดินเรื่องเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และเพลงประกอบการเรียน พร้อมกับสื่ออุปกรณ์การสอนอื่นๆที่ช่วยสร้างความสนุกสนานสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างกลมกลืน
           
         
        เราสร้างการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมการให้เด็กมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นสามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีจินตนาการเชื่อมโยงความรู้อย่างต่อเนื่องลงตัว
           
         
          การสร้างสังคมที่สะอาด เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่ (e - Society) เพื่อการสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้รักและใส่ใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความรักเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์ให้สังคมสะอาดและมีคุณภาพ
           
         
          เพราะความรู้มิได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  เราจึงสนับสนุนการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน มีความกล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น นำประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข