วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:40
  • รู้จักคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     • รู้จักหน้าที่ของแป้นพิมพ์
  • ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์     • วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์
  • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์     • รู้จักหน้าที่ของตัวเครื่อง
  • การใช้และการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์     • ฝึกทักษะการใช้ปุ่ม Spacebar
  • ฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์     • ฝึกทักษะการใช้ปุ่ม Enter
  • รู้จักหน้าที่ของมอนิเตอร์     • ฝึกทักษะการใช้ปุ่มลูกศร
  • รู้จักกับเมาส์และการจับเมาส์     • รู้จัก Cursor และการใช้เมาส์
  • ฝึกทักษะการคลิกเมาส์     • ตำแหน่งของปุ่มเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์