วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
  • รู้จักการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์     • การใช้เมาส์และส่วนประกอบของเมาส์
  • รู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์     • รู้จักปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์
  • หน้าที่ต่างๆของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์     • ชื่อและหน้าที่ของปุ่มต่างๆ บนแป้นพิพม์
  (Spacebar, Backspace, Esc, Function Delete, Caps Lock,)
  • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์     • รู้จักไอคอน(การย้ายไอคอน,การเปิดไอคอน,การลบไอคอน)
  • รู้จักปุ่ม Spacebar     • การเปิดหน้าต่างโปรแกรม(การย่อ,ขยาย,ปิดหน้าต่างโปรแกรม)
  • การคลิกเมาส์ การดับเบิลคลิกเมาส์และการลากเมาส์     • ฝึกทักษะการใช้ปุ่มลูกศร
  • รู้จักกับเมาส์และการจับเมาส์     • การฝึกพิมพ์ตัวอักษรง่ายๆ