วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
  • ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมของเครื่องคอมพิวเตอร์     • รู้จักโปรแกรมเพนท์
  • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ     • รู้จักการใช้กล่องเครื่องมือในโปรแกรมเพนท์
  • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์     • วาดรูปทรงเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม
  • การเข้าใช้โปรแกรม     • การวาดเส้นต่างๆ(เส้นตรง, เส้นโค้ง และเส้นอิสระต่างๆ)
  • เกมฝึกพิมพ์ตัวอักษร(ภาษาไทย)     • การปรับแต่งภาพ
  • เกมฝึกพิมพ์ตัวอักษร(ภาษาอังกฤษ)     • การใช้พู่กันระบายสี
  • เกมฝึกทักษะการฟัง,พูด,อ่าน     • วาดภาพตามจินตนาการ
  • เกมฝึกทักษะการคณิตศาสตร์     • เกมพิมพ์ตามคำสั่ง