วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
• รู้จักการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  
 
• รู้จักข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
• ข้อมูลมีอะไรบ้างและเราจะเก็บข้อมูลได้อย่างไร
• เทคโนโลยี คืออะไร
• ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
• ขั้นตอนและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
• รู้จักองค์ประกอบและการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 
• การใช้งานเมาส์และแป้นพิมพ์เบื้องต้น  
 
• เรียนรู้การใช้งานเมาส์และแป้นพิมพ์
 
     
 
• การใช้งานคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา  
• ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องอย่างไร
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม  
• การใช้โปรแกรมWordpad
• การใช้โปรแกรมPaint
• ความรู้เกี่ยวกับ Internet