วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• หน้าที่ของส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ฮาร์ตแวร์
• อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
 
• การทำงานของแป้นพิมพ์  
 
• ชื่อและการทำงานของแป้นพิมพ์
• รู้จักการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์
 
     
 
• การใช้งานคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา  
• การทำงานของคอมพิวเตอร์
• วิธีบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม  

• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Word
• ความรู้เกี่ยวกับInternet