วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:42
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
• ระบบปฏิบัติการ Windows
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• การสร้าง Music video ส่วนตัว จากโปรแกรม
   Windows Movie Maker
• การตัดต่อเพลง และวีดีโอ
• การใช้งานในโปรแกรม Microsoft Excel
• เรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel
• การสร้างเกมคณิตศาสตร์จากโปรแกรม Microsoft Excel
• ความรู้เกี่ยวกับ Internet
• การเข้าในงาน E-mail