วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• พัฒนาการของระบบบคอมพิวเตอร์
• ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเท
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจิตสำนึก
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
• การทำป้ายประกาศจากโปรแกรม Microsoft Publisher
• การทำบัตรอวยพรจากโปรแกรม Microsoft Publisher
• การทำปฏิทินจากโปรแกรม Microsoft Publisher
• การสร้างงานนำเสนอจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint Advance