วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:41
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 
• องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• อินเทอร์เน็ต
• การสร้าง Web Server
 
• ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  
 
โครงสร้างภาษา HTML
• ส่วนประกอบของเว็บไซต์
• การจัดตกแต่งข้อความ
• การจัดตกแต่งรูปภาพ
• การสร้างตาราง
• การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์
• การสร้างฟอร์ม
• การสร้างเฟรม
• การสร้างเว็บไซต์ใน HTML
• การนำเสนอเว็บไซต์