วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:41
      
 
 

     “ ทรู คลิกไลฟ์ ” เป็นหน่วยงานพัฒนา Content ด้านการศึกษาของบริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจที่อยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพทุกด้าน ด้วยแนวทางการให้...

     ปัจจุบันปัญหาของหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่คือระบบการเรียนการสอนแบบท่องจำบทบาทของครูและนักเรียนที่ไม่ได้เน้นการสนทนาเพราะความสำคัญกับหลักไวยากรณ์มากกว่าการสนทนา ทำให้เขาดความมั่นใจในตนสืบเนื่องมาจากมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสำหรับการสื่อ “ ทรู คลิกไลฟ์ ” จึงเปิดโครงการ “English Genius Program” (ENG-G) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา โดยเรียกได้ว่า ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่นานาชาติใช้เป็นเครื่องมือติดต่อ สื่อสารที่สำคัญยิ่ง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก (AEC) พัฒนาเด็กไทยให้เก่งอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ...Listening Speaking Reading Writing ผ่านสถานการณ์ทางภาษากิจกรรม และสื่อ Multimedia ที่สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกไม่เกิดความเบื่อหน่าย หรือกลัวภาษาอังกฤษ ดังสโลแกนของเรานั่นก็คือ “ Playing is Learning ”

center