วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:39
     
  รหัสผู้ใช้งาน  
   
  รหัสผ่าน  
   
   
 
      
 
 

     บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน จึงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างคุ้มค่า ผสมผสานการสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยและการพัฒนาการของเด็กรุ่นใหม่ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้ชื่อทรูคลิกไลฟ์

     ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เราจะทำอย่างไรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านั้น รวมทั้งพัฒนาเยาวชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทรูคลิกไลฟ์ จึงเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT GENIUS PROGRAM" ขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่มีชื่อว่า "หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ICT-G" โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ประกอบกับการสร้างเนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ ที่เข้าใจและเข้าถึงในพัฒนาการและความสนใจของเด็กแต่ละวัยอย่างเหมาะสมครอบคลุม เนื้อหาสาระขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหา พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

center