วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
 
ผลงานวันพ่อ ปี 2558    
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต  
ชื่อ ด.ญ.กาญศิตา สุชาติพงศ์ ป.2/5
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.ดุษฎี ไกรวานิช ป.2/5
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.พรปีใหม่ ลาพรหมมา ป.2/5
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.ภัณฑิรา สุนทรวิภาต ป.2/5
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ช.ณัฐเศรษฐ พัชรวงศ์ศักดา ป.2/5
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.ปรีชญา ปีติโกศล ป.2/3
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ช.ธนาวินท์ ทิพย์จรรยาวัตร์ ป.2/3
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.ปิยนุช ประยงค์ ป.2/3
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ช.ศุภกร กิตติรุจิระกุล ป.2/3
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.พิมพ์พีรยา กนิษฐะเสน ป.2/4
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ญ.แพรมาพร แพงจันทร์ ป.2/4
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ช.ปัณณทัต ไชยมูล ป.2/4
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ช.ธนพนธ์ มหาพรรณ ป.2/4
ผลงานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อ ด.ช.กันตพงศ์ เปลี่ยนสกุล ป.2/4
ผลงานโปรแกรม Microsoft word