วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
 
ผลงานวันพ่อ ปี 2558    
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์  
ชื่อ ด.ญ.ปัญจรัตน์ สะเกสะนัส ป.1/3
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.จิตรานุช ชวกุล ป.1/3
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.อภิรุจ มามาก ป.1/3
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.กิตติธัช แขวงนคร ป.1/3
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.กุลนากร ทองพิทักษ์ ป.1/3
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.ฐิติวัชร์ กิตติ์เดชานันทน์ ป.1/1
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.ณัฐวรรธน์ แมดฮู ป.1/1
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.อริสรา พลัดเกตุ ป.1/1
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.นันท์มนัส เพชรมีค่า ป.1/1
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.ชวิน อยู่วัน ป.1/1
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.พิชยดลย์ ปทุมสาครกุล ป.1/1
ผลงานโปรแกรม paint