วันที่ 23 มิถุนายน 2560 03:43
 
ผลงานวันพ่อ ปี 2558    
โรงเรียนกานดา  
ชื่อ ด.ช.ปัณณวิชญ์ สืบนุการวัฒนา
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.ยษิตา ประชาหาญ
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.ลาภิสรา กมลภานนท์
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.จักรภัทร มั่นคง
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.ปวีณวัช เรือนปานแก้ว
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.ณัชชารีย์ เสนีบุรพทิศ
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ญ.พัชรากร เตาวโรดม
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.ณัฐพัชร์ พัชรกุลพัฒน์
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.ภูวิศ เพ็ชรสุข
ผลงานโปรแกรม paint
ชื่อ ด.ช.วิศว จิตต์พายัพ
ผลงานโปรแกรม paint