Contact us
Username Password
 

What we believe


หลักปรัชญาและแนวทางการดำเนินงานของ True Click Life ประกอบด้วย

เราคือผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร “Creative Learning Innovation”

Innovative Curriculum
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์

ทรู คลิกไลฟ์คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ และจัดทำเนื้อหาของ หลักสูตรโดยการผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างจริงจัง เพื่อให้เนื้อหาการเรียนสอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานสากล (CEFR ของ หลักสูตร English Genius และ YCT ของหลักสูตร Chinese Genius) พร้อมทั้งออกแบบกระบวนการเรียน การสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย จึงมั่นใจได้ว่า พัฒนาการของเด็กจะมีความต่อเนื่อง และสามารถประเมินผลได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล

Innovative Multimedia
นวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพื่อการศึกษา

ทรู คลิกไลฟ์ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนอย่างลงตัว เพราะเราคือผู้นำในการผลิตสื่อการสอนที่หลากหลายด้วยมาตรฐานใหม่ในการศึกษาด้านเทคโนโลยี ผ่านชุดสื่อการสอนแบบผสม (Multimedia) เช่น หนังสือ สื่อภาพ สื่อกิจกรรม เพลงสร้างสรรค์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เกมฝึกทักษะด้านต่างๆ และกิจกรรมสนุกสนานที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ บูรณาการความรู้ในทุกด้าน

Innovative Teacher Software
นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการในห้องเรียน

ทรู คลิกไลฟ์สร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้การเรียนผ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ จึงต้องมีโปรแกรมการสอนเพื่อช่วยให้การเรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ

Innovative Training Program
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

ทรู คลิกไลฟ์ ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้นำสู่นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะครูคือหัวใจสำคัญ เพื่อการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และนำสื่อการสอนหลากหลายที่มีอยู่ลงสู่ตัวเด็กอย่างมีประสิทธิผล เราจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอน เพื่อสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำ เพราะจุดหมายสูงสุดของการศึกษา คือการสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

Innovative Device
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

ปัจจุบัน ความอิสระของเครือข่ายไร้สายกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งระบบการศึกษา ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยถูกพัฒนาจาก E-Learning มาสู่ M-Learning (Mobile Learning) ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้สามารถอยู่ได้ทุกหนแห่ง อีกทั้งการเชื่อมโยงระหว่างคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นเรื่องง่าย เราจึงสร้างแอพพลิเคชั่นเฉพาะ โดยเป็น Social Network เพื่อเชื่อมโยง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

“ ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งเหล่านี้ สู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็คือสื่อต่างๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการที่เราจะทำเพื่อสังคมนั้น จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก แต่ทุกวันนี้ครูยังขาดเครื่องมือและสื่อการสอน รวมทั้งแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ ครูบางคนสอนคนเดียว 5 วิชา บางคนถึง 10 วิชา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น หลายคนบอกว่าควรจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มครู แต่ผมเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆ ต้องการมากกว่า คือครูดีๆ มีประสบการณ์มากกว่านี้ ซึ่งการนำอุปกรณ์ไอซีทีเข้าไปจะช่วยให้ครูทุกคนเก่ง ได้นำความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น มีความน่าสนใจ มีสีสัน เป็นภาพแอนิเมชัน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ เป็นอย่างดี ”

ศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“ เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป และจากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจว่ากระบวนการเรียนการสอนของเรา ที่ครอบคลุมและครบวงจร ผ่านสื่อการสอนที่ทันสมัย ผ่านการอบรมของบุคลากรอย่างมีมาตรฐาน จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด ”
เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์