Contact us
Username Password
 

ทรู คลิกไลฟ์เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “True Genius School” จ.เชียงใหม่       โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม The Empress Hotel จ.เชียงใหม่

เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ
1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play