Contact us
Username Password
 

Chinese Genius        หลักการของหลักสูตรภาษาจีน Chinese Genius ก็คือ “ความสมดุล” ในการเรียนรู้ เพราะการต่อยอดจำเป็นต้องใช้พื้นฐานทุกด้านที่สมดุลกันตั้งแต่การฟัง (听) การพูด (说) การอ่าน (读) และการเขียน (写) ภาษาจีนเกิดจากการผสมคำ การสร้างวลีและการแต่งประโยค หลักการง่ายๆ คือการผสมและจับคู่คำเพื่อให้เกิดความหมายในการสื่อสาร หากเข้าใจหลักการ รู้อักษรเพียง 500 คำก็สามารถสร้างคำประสมและแต่งประโยคที่แตกต่างกันออกไปได้นับพันรูปแบบ ดังนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถคุยกันรู้เรื่องและสื่อสารเรื่องเดียวกันได้ ทั้งที่รู้จำนวนคำศัพท์ไม่เท่ากัน เป้าหมายในแต่ละระดับจึงเน้นเรื่องที่เป็นพื้นฐานในช่วงต้นก่อน แล้วจึงเน้นสาระด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น

        หลักสูตร Chinese Genius  ถูกออกแบบมาให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารในแง่ของการฟังและพูด จึงได้นำเอาหลักการหรือแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) มาใช้และเพิ่มเติมทักษะการอ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็สอดแทรกวัฒนธรรมจีน เสริมสร้างความรู้รอบตัว ควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์ผ่านการบูรณาการข้ามไปยังวิชาต่างๆ (Cross-Curricular)


โครงสร้างหลักสูตร Chinese Genius

นอกเหนือจากสื่อการเรียนการสอนที่ครบวงจรในห้องเรียนแล้ว หลักสูตร Chinese genius ยังมีข้อสอบ YCT Mock-up test ให้ครูผู้สอนจัดสอบนักเรียนหลังเรียนจบในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้และประเมินความสามารถของนักเรียนหลังจากเรียนจบ และด้วยเป้าหมายที่เน้นทักษะการนำภาษาไปใช้ได้จริง ทางหลักสูตรจึงมีหนังสืออ่านนอกเวลาชุด YCT Readers ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันขงจื๊อแห่งกรุงปักกิ่ง และได้รับการแนะนำในเว็บไซต์ของขงจื๊อให้เป็นสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเพิ่มเติมทักษะการอ่านและการใช้ภาษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

 หลักสูตร