Contact us
Username Password
 

Music Genius        เรามุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดนตรีรอบด้าน อาทิเช่น การร้อง การฟัง และการเล่นเครื่องดนตรี เป็นต้น ผ่านสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมทางดนตรีอันหลากหลายซึ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก ก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างหลักสูตร Music Genius

        มีทักษะในการร้องทั้งในด้านการร้องเพลงและร้องโน้ตเพลงได้ตรงระดับเสียง อีกทั้งยัง สามารถอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรีอย่างง่ายได้ รวมถึงทักษะทางดนตรีในการเล่นเครื่องดนตรี (ไซโลโฟน, คีย์บอร์ด) และพัฒนาทักษะจากการเล่นดนตรีคนเดียวไปสู่การเล่นเป็นวงร่วมกับ ผู้อื่นได้


 หลักสูตร