เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
สวัสดีปีใหม่ไทย “สุข สนุก เทศกาลสงกรานต์”
13 เม.ย. 2562
สงกรานต์ เป็นวันสำคัญตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณและถือสืบเนื่องตลอดมา สมัยก่อนถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวันทำบุญใหญ่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และการเล่นสนุกสนานต่าง ๆ
ในปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศกาลสงกรานต์ และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 3 วัน ชาวไทยจึงต่างถือกันว่า เป็นเทศกาลสำคัญมีกิจกรรมหลายอย่างที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี ได้แก่
  • การทำบุญตักบาตร หรือการนำอาหารคาวหวานไปถวายพระที่วัด เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการเสียสละ ทำให้จิตใจผ่องใส
  • การทำบุญอัฐิ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
  • การปล่อยนกปล่อยปลา ให้ความเป็นอิสระ เพื่อให้ชีวิตพ้นจากภัยพิบัติหรืออันตรายทั้งปวง
  • การสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ เพื่อให้ตนเองได้รับความเป็นสิริมงคล มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข
  • การรดน้ำขอพรบุพการี ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของบุพการี แสดงความเคารพ และความมีน้ำใจไมตรี
  • การขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อทำบุญให้วัดมีทรายไว้ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมเสนาสนะ
  • การเล่นรดน้ำให้แก่กัน หรือการเล่นสาดน้ำกันเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติและมิตรสหาย
  • การละเล่นรื่นเริง มหรสพต่าง ๆ เพื่อความสามัคคี และความสนุกสนานร่วมกัน
ประเพณีสงกรานต์มีความหมายและความสำคัญมากขึ้น เมื่อทางราชการกำหนดให้วันที่ 13 เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว วันสงกรานต์จึงเป็นวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความรักความผูกพันเกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน เป็นวันที่มีการเล่นนักขัตฤกษ์กันอย่างรื่นเริงสนุกสนาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
สงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญของไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ มักใช้คู่กับคำว่า ตรุษ โดยนิยมเรียกรวมกันว่า ตรุษสงกรานต์ หรือวันตรุษสงกรานต์ ซึ่งที่ถูกต้อง ตรุษ แปลว่า ตัด ในที่นี้หมายถึง วันตัดปี หรือวันสิ้นปี โดยกำหนดเวลาทางจันทรคติ ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสิ้นปีเก่า ส่วนวันสงกรานต์นั้นสมัยโบราณถือว่า เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นคำว่า ตรุษ กับ สงกรานต์ ระยะเวลาจึงต่างกัน แต่เมื่อนิยมนำคำทั้งสองมาเรียงต่อกัน และเรียกรวมว่า ตรุษสงกรานต์ หรือวันตรุษสงกรานต์ จึงหมายถึง วันที่สิ้นสุดปีเก่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่ กำหนดเป็นวันนักขัตฤกษ์ มีการจัดงานทำบุญเฉลิมฉลองเป็นเทศกาลประจำปี เป็นการแสดงความยินดีที่ได้มีชีวิตผ่านพ้นมาด้วยความปลอดภัยในรอบปีหนึ่ง
ประจวบกับเป็นช่วงเวลาที่หมดฤดูทำนา คนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และนับถือพระพุทธศาสนา เมื่อว่างเว้นจากการทำงานในไร่นา มีเวลาว่างอยู่ จึงกำหนดให้วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญพิเศษ จัดเป็นงานใหญ่ มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนถึงวันสงกรานต์ ได้แก่ การทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สะอาด จัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดใหม่สำหรับสวมใส่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในโอกาสเปลี่ยนศักราชใหม่ และจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับทำอาหารคาวหวานไปถวายพระที่วัด เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์ ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ และมีกินมีใช้ตลอดปี
การรดน้ำขอพร
บุพการี ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่
เคารพนับถือ เพื่อแสดงความสำนึก
ในพระคุณของบุพการี
เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกครอบครัวต่างก็ตื่นแต่เช้า ชำระร่างกายให้สะอาดหมดจด และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ แล้วนำอาหารคาวหวานที่เตรียมไว้ ไปทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระที่วัด และยังทำบุญอื่น ๆ อีกหลายอย่าง การทำบุญและการละเล่นในวันสงกรานต์ ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์นั้น แต่ละท้องถิ่นอาจมีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เช่น ในต่างจังหวัดตามหมู่บ้านในชนบทอาจกำหนดวันทำบุญเลี้ยงพระ และวันสรงน้ำพระให้เป็นคนละวันกัน ทำให้มีโอกาสเล่นสงกรานต์ได้หลายแห่งในแต่ละปี บางแห่งนิยมจัดขบวนพระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง หรือประจำถิ่นออกแห่ไปรอบ ๆ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสรงน้ำพระพุทธรูป และทำบุญไปพร้อม ๆ กัน ทำให้วัดได้รับเงินบริจาค เพื่อนำไปทำนุบำรุงเสนาสนะอีกด้วย การจัดงานวันสงกรานต์แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป เช่น
ในกรุงเทพฯ มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครประดิษฐานในขบวนรถบุปผชาติแห่ไปตามถนนต่าง ๆ ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้า ไปยังฝั่งธนบุรีถึงวงเวียนใหญ่ แล้วกลับมาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวงให้ประชาชนสรงน้ำร่วมกับมีงานรื่นเริงต่าง ๆ
ในจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัด เช่น พระพุทธสิหิงค์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร แห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วนำไปประดิษฐานให้ประชาชนสรงน้ำ
จังหวัดอื่น ๆ จัดงานตามประเพณีของตน บางแห่งนิยมจัดให้มีการละเล่นพื้นเมือง เช่น ชักเย่อ มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง ปิดตาตีหม้อ ลิงชิงหลัก บางแห่งมีการเล่นเพลงยาว ลำตัด รำวง และมีการประกวดนางสงกรานต์ด้วย
ประเพณีสงกรานต์ในลักษณะเดียวกันนี้ แม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น พม่า ลาว เขมร ก็มีเช่นเดียวกัน
แหล่งข้อมูล: หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 35 เรื่อง 2 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ทรูปลูกปัญญา

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play