เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
วันภาษาไทยแห่งชาติ
22 ก.ค. 2562
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระบารมีของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในปัญหาการใช้ภาษาไทยที่มีแนวโน้มว่าจะตกต่ำ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน และร่วมประชุมทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย ณ ห้อง ๑๐ ตึก ๑ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึง
พระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งวงการภาษาไทย
ทีเดียว
“ภาษา” เป็นเครื่องหมายแห่งอารยธรรม ชาติใดมีภาษาของตนเอง สามารถสร้างสรรค์วรรณกรรมไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมากเท่าใด ก็ยิ่งบ่งบอกได้ว่า ชนชาตินั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ มีความฉลาดปราดเปรื่อง และบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง
ชาติไทยเราก็มี “ภาษา” ของตนเองใช้สื่อสารสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี นับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพ.ศ. ๑๘๒๖ เป็นต้นมา และด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาย่อมเกิดขึ้นทั้งที่เหมาะ ที่ควร และ
ไม่เหมาะ ไม่ควร เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในการใช้ภาษา ได้ทรงมีพระราชดำรัสแจกแจงถึงปัญหาในการใช้ภาษาไทยและพระราชทานพระราชทัศนะต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไว้
สามประการ
ประการแรก ได้แก่ การอ่าน หรือพูดคำบางคำ เสียงไม่ตรงกับตัวเขียนทำให้ภาษาเสียหายได้ ทรงยกตัวอย่างการออกเสียงว่า
“หมาวิทยาลัย” ในขณะที่เขียนว่า “มหาวิทยาลัย” เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ ต้องคัดค้านแก้ไข เป็นต้น
ประการที่สอง เรื่องของการใช้คำแทนรูปประโยค ทรงยกตัวอย่างการนำคำว่า “อุบัติเหตุ” (accident) ซึ่งมีความหมายถึง สิ่งที่อุบัติขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ต้องประสงค์ ไปใช้กับสิ่งที่มีความหมายของ “เหตุการณ์” (incident) อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่มีความต้องการของมนุษย์ ว่าเป็นการใช้ที่ไม่ถูก ทรงมีพระราชดำรัสว่า มีคำชนิดนี้อีกหลายคำ
ประการที่สาม คือ เรื่องของศัพท์บัญญัติ ที่ทรงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการบัญญัติและการใช้คำ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
“.......คำใหม่ที่ตั้งขึ้น มีความจำเป็นทางวิชาการไม่ใช่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก แต่ก็อาจเป็นด้วยเห็นว่าไม่โก้พอ จึงต้องใช้คำใหม่ ๆ แต่การตั้งคำใหม่มีหลักหลายประการ และผู้ที่ตั้งคำนั้นต้องรู้คำและหลักของภาษาลึกซึ้ง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คือ มาจากไหน มาจากความคิดอะไร เพื่อจะไม่ให้ผิดไปอย่างตลกขบขัน.......”
“....เห็นด้วยที่เราควรจะรักษาภาษาภาคเหนือ ภาคใต้ ต้องระวังให้ดี เพราะเป็นแหล่งที่จะไปศึกษาภาษาโดยแท้......การรักษาภาษาในชนบทนั้นต้องทำ อาจไม่ทราบว่าภาษามาจากไหน ภาษาของไทยเราเป็นของจริง อยู่ที่ไหน เพราะว่าเราพยายามก่อขึ้นมาโดยไม่มีหลักฐาน ไม่มีความรอบคอบพอ แล้วก็แพร่ไปต่างจังหวัด ไปทำลายภาษาพื้นเมือง ซึ่งจะเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์ของภาษา”ว่า
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ยังได้ทรงมีพระราชดำรัส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แสดงความห่วงใยที่สื่อมวลชนมักออกเสียงวรรณยุกต์ของคำผิด ดังจะขออัญเชิญมาตอนหนึ่งว่า
“มีการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ เสียงสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เสียงโทกลายเป็นเสียงตรี เสียงตรีกลายเป็นเสียงจัตวา เลยทำให้ฟังดูแปลก ๆ ...”
เนื่องในโอกาสที่วันภาษาไทยแห่งชาติได้เวียนมาถึง จึงได้น้อมนำความห่วงใยในการใช้ภาษาไทยและพระราชทัศนะของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อต่างจะได้สำรวจตนเองว่า นับตั้งแต่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ และวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ที่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงความห่วงใยในการใช้ภาษาไทยดังที่กล่าวแล้วนั้น มาถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้เหล่าพสกนิกรไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติ ใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้อง คงความงดงาม คงคุณค่าได้มากน้อยเพียงใด.”
แหล่งข้อมูล: trueplookpanya.com, พระราชกรณียกิจ: สำนักข่าวไทย ๗ พ.ย. ๓๙, นิตยสารสกุลไทย: ๒๑ ธ.ค. ๔๒, ภาพประกอบ: thaigoodview.com, ข้อมูลจาก: บทความพิเศษประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท. เรื่อง "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ผลิตโดย งานบริการการผลิต ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ ฝ่ายออกอากาศวิทยุกรุงเทพ

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play