เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
หลักสูตร Computer Genius เป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่
สร้างสรรค์ระหว่างสื่อการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Teaching) และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย ครบวงจร
ใช้งานได้จริงและรองรับการแข่งขันในระดับสากล
วัตถุประสงค์

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เข้ามา
มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน เป็นประตูสู่การเรียนรู้แบบใหม่ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้อย่าง
รวดเร็ว สื่อสารทั่วทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนอกเหนือจากข้อดีของเทคโนโลยีแล้ว โทษของเทคโนโลยี
ก็มีเช่นกัน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ควรสอนให้เด็กรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่เราสร้างและพัฒนาหลักสูตร Computer Genius
โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ เรายึดความสำคัญสูงสุดในกระบวนการ
ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค 4.0

เราจึงมั่นใจว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Computer Genius
จะบรรลุวัตถุประสงค์และตอบโจทย์โรงเรียน คุณครู ผู้บริหาร และนักเรียนได้อย่างแท้จริง
        
หลักสูตร Computer Genius เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ระหว่างสื่อ การสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Teaching) และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย ครบ วงจร ใช้งานได้จริงและรองรับการแข่งขันในระดับสากล
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา