เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
Fun Knowledge
Video Clip และรายการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
เด็กช่วงชั้นประถม แฝงเทคนิคการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆ ที่คุณครู และผู้ปกครอง
สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียน หรือที่บ้านได้
K-Kite