เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน
ST.Catherine Kindergarten
เลขที่ 69/774 หมู่บ้านวราบดินทร์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
02-102-1126
จำนวนนักเรียน : 48 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน เป็นสถานศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสนองความต้องการผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นในช่วงวัยอนุบาล

ภายใต้นโยบายแนวการจัดระบบการศึกษาแบบผสมผสานตามหลักบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเฉพาะของทางร.ร. ซึ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประยุกต์ระหว่างวิชาการกับการเล่นเข้าด้วยกัน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย
มีความสุข สนุกสนาน พัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงปะสงค์ ดังนี้
 • สุขภาพดี เจริญเติบโตสมวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
 • กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
 • มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
 • ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
 • ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 • รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
 • อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 • มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 • มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
แผนที่โรงเรียน