เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนนารีวิทยา
NARIVITTAYA SCHOOL
เลขที่ 165 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
(032) 337 - 126
จำนวนนักเรียน : 2316 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนนารีวิทยาเป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ณ บ้านเลขที่ 165 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ 11 ไร่ 54 ตารางวา โดยมี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรีในขณะนั้น เป็นผู้ดำริ และขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น หลังจากนั้นได้มอบให้คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินการ
เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม
สร้างคนดีมีคุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ สานสายใยชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  • เป้าหมายที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์และทุกรายวิชา ร้อยละ 60 โดยใช้ข้อสอบของเครือซาเลเซียน และมีความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • เป้าหมายที่ 4 บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการทำงาน
  • เป้าหมายที่ 5 มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
  • เป้าหมายที่ 6 มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
  • เป้าหมายที่ 7 โรงเรียนมีการให้บริการ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
แผนที่โรงเรียน