เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนสุขฤทัย
Sukrutai School
เลขที่ 33/235 ซ.รามอินทรา 65 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
(02) 510 - 5550
จำนวนนักเรียน : 561 คน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นำเสนอความคิดและวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้นักเรียนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ


โรงเรียนสุขฤทัยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาลูก ๆ ให้มีศักยภาพเต็มตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีการพัฒนาสมรรถนะทางกายโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมยามเช้าก่อนเรียน ตาราง 9 ช่อง การละเล่นไทย กิจกรรมทางด้านภาษา เล่านิทาน เรียนรู้กฎจราจรพร้อมปั่นจักรยาน เรียนรู้ศิลปะจากท้าย กิจกรรม 7 Habits กิจกรรมสร้างนิสัยความเป็นผู้นำ การจัดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน เทเบิลเทนนิสสำหรับนักเรียนในกิจกรรมยามว่าง การตรวจสอบความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่ภายในโรงเรียน การดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องเล่นและอุปกรณ์การเรียนในทุกวัน โดยเฉพาะวันศุกร์ของสัปดาห์จะดูแลเป็นพิเศษ สำหรับความรู้เชิงวิชาการได้มอบหมายให้คุณครูทุกท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแบ่งกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง โครงงาน เป็นต้น

กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดให้ลูก ๆ จะดำเนินตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน 3 ด้าน คือการมีทัศนคติที่ถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงแข็งแรง และประการสุดท้ายคือ มีอาชีพ
ผู้อำนวยการ
นางสาวดลฑิตยา รัตนสาขา
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสุขฤทัย เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2532 ณ เลขที่ 33/1 ถนนรามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประเภทวิชาที่สอน วิชาสามัญ โดยให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน 193 คน จำนวน 6 ห้องเรียน ท่านผู้ก่อตั้งคือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ และมีนายชาติชาย พุคยาภรณ์เป็นผู้รับใบอนุญาต ทั้งสามท่านได้มีเจตนาแน่วแน่ที่จะ

 • มีส่วนร่วมในการสร้างสถานบันการศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง
 • มีส่วนสร้างทรัพยากรบุคคลให้ไปทำหน้าที่ร่วมพัฒนาบ้านเมืองตอบแทนแก่สังคมและส่วนรวม ต่อมาในปี 2545 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย เป็น โรงเรียนสุขฤทัย ในปี 2546 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียนจากเดิม 3-6 ปี เป็นรับนักเรียนอายุ 3-12 ปี ขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป และใช้อักษรย่อโรงเรียน ร.ส.ท.
เรียนรู้อย่างมีวินัย ใส่ใจพัฒนาการ
มุ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะภาษาสากล พร้อมก้าวทันโลกเทคโนโลยี
 • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนมีความสามารถและมีชื่อเสียง ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี
 • ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหาได้
 • ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู
 • ครู บุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
 • ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญความรู้วิชาการ และมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 • โรงเรียนมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการศึกษา
 • นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน