เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
เลขที่ 67 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
(045) 242 - 539
จำนวนนักเรียน : 227 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กสังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดทำการเรียน การสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนพโลรังฤทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญดี สุภัควงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางกาญจนา สุภัควงศ์ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง ได้รับอนุญาตให้บรรจุนักเรียนได้ 1,020 คน เปิดสอนและรับเลี้ยงเด็กวัยต่ำกว่า 3 ขวบ ระดับอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีการบริหารและจัดการในรูปแบบคณะและบุคคลที่เป็นมืออาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการทางการศึกษา
เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กและโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาและเน้นทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสูง จึงกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
  • มุ่งพัฒนาระบบบริหารการจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแบบมืออาชีพ สังคมยอมรับและยกย่องด้านคุณธรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  • มุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ มืออาชีพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีระเบียบวินัยมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่น และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและห่างไกลยาเสพติด
แผนที่โรงเรียน