เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ
Anubalwaritchaphum School
เลขที่ 65 ถนนวาริชนาบ่อ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
042-781494
จำนวนนักเรียน : 571 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2532 โดยมีนายเชิดชัย พรหมดีราช เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษามาตรา 15 (1) อาศัยตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ปี พ.ศ. 2532 มีครูจำนวน 3 คน นักเรียน 86 คน อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้

ปี พ.ศ. 2533 ได้ขออนุญาตสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียนใช้งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขออนุญาตใช้เป็นห้องเรียนเพิ่ม 4 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน

ปี พ.ศ. 2534 บรรจุครูเพิ่ม 1 คน รวมเป็น 4 คน

ปี พ.ศ. 2535 สร้างที่ทำการของผู้บริหาร 1 หลัง ใช้งบประมาณ 50,000 บาท ทำการบรรจุครูเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 5 คน

ปี พ.ศ. 2536 สร้างทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าโรงเรียนมีความยาว 60 เมตร สูง 1.65 เมตร มีประตูเข้าออก 2 ทาง ใช้งบประมาณ 42,000 บาท ทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้ช่วยสร้างถังเก็บน้ำฝนให้ 4 ถัง ใช้งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2538 สร้างรั้วต่อทั้ง 3 ด้านที่เหลือ ใช้งบประมาณ 180,000 บาท ทำการบรรจุครูเพิ่ม 2 คน รวมเป็น 7 คน

ปี พ.ศ. 2539 ปรับปรุงบริเวณเสาธงใช้งบประมาณ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2546 ต่อเติม อาคารเรียน 2 จำนวน 1 ห้องเรียน ครั้งที่ 2 ใช้งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2547 สร้างอาคารเรียน 4 ใช้งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2548 สร้างอาคารเอนกประสงค์ ใช้งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความพร้อม
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิเป็นโรงเรียนที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา เป็นคนเก่ง เต็มตามศักยภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีทักษะ ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขในการดำรงชีวิต และความเป็นไทยมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แผนที่โรงเรียน