เข้าสู่ระบบ
เราคือ...
"ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"
True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร
ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร
โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning)
ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรของเรามี 5 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ
COMPUTING SCIENCE GENIUS PROGRAM
รู้รอบด้านวิทยาการเทคโนโลยี มีความเข้าใจและใช้เป็น ผสมผสานสื่อเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค 4.0 มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
ปูพื้นฐานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 • มาตรฐาน : โครงสร้างหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนคิดอย่างมีระบบ
 • กระบวนการ : เรียนรู้แบบ Interactive Teaching รอบรู้ครบทุกมิติ
 • พัฒนา : เน้นทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 • ส่งเสริม : เรียนสนุก มีจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ENGLISH GENIUS PROGRAM
กระบวนการเรียนรู้แสนสนุก เพิ่มศักยภาพทางภาษาทุกมิติ เตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นสิ่งจำเป็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เมื่อผู้เรียนมีทักษะภาษาที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
 • มาตรฐาน : ปูพื้นฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานยุโรป CEFR
 • กระบวนการ : ฝึกฝนแบบ Communicative Language Teaching
 • พัฒนา : เน้นทักษะ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 • ส่งเสริม : นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

หลักสูตรภาษาจีน
CHINESE GENIUS PROGRAM
เพิ่มประสิทธิภาพการสอน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน การเรียนภาษาจีนกลาง
มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย

 • มาตรฐาน : สอดคล้องกับการสอบวัดผล YCT ของ Hanban
 • กระบวนการ : สอนแบบธรรมชาติ (Whole Language) เหมาะกับช่วงวัย
 • พัฒนา : ทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 • ส่งเสริม : นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด

หลักสูตรโรโบติกส์
ROBOTICS GENIUS PROGRAM
ก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ส่งเสริมและฝึกฝนให้ก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดโอกาสแสดง
ผลงานในเวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้

 • มาตรฐาน : หลักสูตรพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
                  สมองกลฝังตัว
 • กระบวนการ : การเรียนการสอนแบบ Problem Base Learning บูรณาการ
                       ความรู้ใน 4 วิชา STEM
 • พัฒนา : ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มผ่าน PDCA
              วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเสริม : ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรดนตรี
MUSIC GENIUS PROGRAM
ยกระดับกระบวนการคิด ต่อยอดสู่การค้นพบศักยภาพทางดนตรี ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด ผ่านสื่อมัลติมีเดียทันสมัย เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อันเป็น
พื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้

 • มาตรฐาน : ทฤษฎีของดาลโครซ
 • กระบวนการ : เน้นทักษะการฟัง ร้อง เล่น ทั้งแสดงเดี่ยวและการรวมวง
 • พัฒนา : เสริมสร้างทักษะ EF และเพิ่ม EQ
 • ส่งเสริม : เรียนรู้ทักษะทางดนตรีตั้งแต่พื้นฐาน


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
"จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ
โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้
แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก"


ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่งก็คือสื่อต่าง ๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก
ซึ่งการนำอุปกรณ์ไอซีทีเข้าไป จะช่วยให้ครูนำความรู้ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน หรือเกมเพื่อการศึกษา
ต่่างๆ เพราะมีความน่าสนใจ มีสีสัน จะดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ เป็นอย่างดี
ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น

"เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ"

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม


จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจ
ว่ากระบวนการเรียนการสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก
คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์
ทีมผู้บริหาร

เราคือ...


"ผู้นำด้านนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"

True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็น ศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิต หลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่าง มีคุณภาพ

" จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก "

ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี ความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็ คือสื่อต่างๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผล ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก ซึ่งการนำ อุปกรณ์ไอซีทีเข้าไปจะช่วยให้ครูทุกคนเก่ง ได้นำความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น มีความน่าสนใจ มีสีสัน เป็นภาพแอนิเมชัน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ เป็นอย่างดี


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ่
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
" เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ "

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อ พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์

จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจว่ากระบวนการเรียน การสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระ ของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์