เราคือ...
"ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"
True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของบริษัท ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จํากัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร
ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร
โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning)
ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรของเรามี 5 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ
COMPUTING SCIENCE GENIUS PROGRAM
รู้รอบด้านวิทยาการล้ำสมัย เตรียมพร้อมนวัตกรสร้างสรรค์เทคโนโลยี
 • มาตรฐาน : ตรงตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560)
 • กระบวนการ : เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 • สื่อมัลติมีเดีย : ครบครัน ทันสมัย พร้อมหุ่นยนต์ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ทักษะที่พัฒนา : การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ และการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ENGLISH GENIUS PROGRAM
เรียนรู้สนุกครบทุกทักษะการสื่อสาร มีความสุขกับการใช้ภาษาในชีวิต
 • มาตรฐาน : ตรงตามมาตรฐานสากล CEFR และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2551)
 • กระบวนการ : เน้นการประยุกต์ใช้ Cognitive Development ในการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • สื่อมัลติมีเดีย : ครบครัน ทันสมัย พร้อมวิดีโอสอนไวยากรณ์
 • ทักษะที่พัฒนา : ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ถูกต้องและเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

หลักสูตรภาษาจีน
CHINESE GENIUS PROGRAM
ภาษาทางเลือกของการสื่อสาร ก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีน
 • มาตรฐาน : ตรงตามมาตรฐานสากล YCT ของ Hanban (汉办)
 • กระบวนการ : เน้นใช้ภาษาโดยธรรมชาติ (Whole Language) เหมาะกับช่วงวัย
 • สื่อมัลติมีเดีย : ครบครัน ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ทักษะที่พัฒนา : ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ถูกต้องและเข้าใจวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรโรโบติกส์
ROBOTICS GENIUS PROGRAM
ก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์
 • มาตรฐาน : ตรงตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระวิทย์ฯ และคณิตฯ
 • กระบวนการ : เน้นสะเต็มศึกษา และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 • สื่อมัลติมีเดีย : ครบครัน ทันสมัย เปิดอิสระทางความคิดผ่านหุ่นยนต์ LEGO
 • ทักษะที่พัฒนา : การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการคิดอย่างมีระบบ

หลักสูตรดนตรี
MUSIC GENIUS PROGRAM
ยกระดับกระบวนการคิดต่อยอด สู่การค้นพบศักยภาพทางดนตรี
 • มาตรฐาน : ตรงตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2551)
 • กระบวนการ : เน้นการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพื่อตอบสนองต่อเสียงดนตรี (Eurhythmics)
 • สื่อมัลติมีเดีย : ครบครัน ทันสมัย พร้อมวิดีโอสาธิตและแบบฝึกหัด
 • ทักษะที่พัฒนา : ร้อง-อ่าน-ฟัง-เล่น ได้ทั้งเดี่ยวและรวมวง


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
"จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ
โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้
แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก"


ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่งก็คือสื่อต่าง ๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก
ซึ่งการนำอุปกรณ์ไอซีทีเข้าไป จะช่วยให้ครูนำความรู้ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน หรือเกมเพื่อการศึกษา
ต่่างๆ เพราะมีความน่าสนใจ มีสีสัน จะดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ เป็นอย่างดี
ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น

"เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ"

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม


จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจ
ว่ากระบวนการเรียนการสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก
คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์
ทีมผู้บริหาร
Anusorn Damrongtham
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Thanyaporn Wanichritta
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและการสอน
Sorachat Rangkaputi
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Watcharaphong Khumkrong
ผู้จัดการฝ่ายขายและดูแลลูกค้า
ทีมผู้ดูแลหลักสูตร
Sasipon Somnak
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร Computing Science Genius
Nalinee Yeung Theerachak
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร English Genius
Joycelline Waidande Smith
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร English Genius
Hunter Wayne Trabing
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร English Genius
Nichakorn Junhasobhaga
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร Chinese Genius
Pichpicha Amnuysuntikul
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร Music Genius
Sawarin Ruangrod
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร Robotics Genius

เราคือ...


"ผู้นำด้านนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาแบบครบวงจร"

True Click Life

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ บริษัท ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย


เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็น ศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิต หลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่าง มีคุณภาพ

" จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก "

ผมเชื่อว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้คนเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี ความสุข สังคมแห่งภูมิปัญญามีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งก็ คือสื่อต่างๆ ที่ทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผล ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ แหล่งปลูกฝังจิตสำนึก ซึ่งการนำ อุปกรณ์ไอซีทีเข้าไปจะช่วยให้ครูทุกคนเก่ง ได้นำความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนได้ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้กว้างขึ้น มีความน่าสนใจ มีสีสัน เป็นภาพแอนิเมชัน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ เป็นอย่างดี


ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ่
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
" เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ "

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อ พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์

จากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสาระการเรียนรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาร่วม 10 ปี เรามั่นใจว่ากระบวนการเรียน การสอนของเรา จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยลดภาระ ของคุณครู เป็นประโยชน์กับเด็ก คุณครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างสูงสุด


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
ผู้อำนวยการสายงาน เอดูเคชั่น คอนเทนท์