เทรนต่อ ไม่รอแล้วนะ... ทรู คลิกไลฟ์ จัดอบรมเสริมทักษะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพิ่มเทคนิคการใช้สื่อ ทรู คลิกไลฟ์ ให้เชื่อมต่อการศึกษาแบบไม่สะดุด แม้ยามโควิด-19
22 พ.ค. 2563


ทรู คลิกไลฟ์ ภายใต้กลุ่มทรู จัด Virtual Education: Online Training Session ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน นำโดยนายอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปรับรูปแบบการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ของครูและเยาวชนที่เข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สู่นิวนอร์มอลเปิดห้องอบรมเสมือนจริงผ่าน True VROOM ภายใต้แพลตฟอร์มคุณภาพจาก True Virtual World เตรียมความพร้อมครูผู้สอนกว่า 300 คน นำความรู้จากการเข้าร่วมอบรมไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียน เพื่อก้าวข้ามทุกขีดจำกัด เชื่อมต่อการศึกษาไม่ให้สะดุด แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเสริมเทคนิคการใช้สื่อทรู คลิกไลฟ์ในการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์การศึกษายุคดิจิทัลสำหรับการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ ได้สร้างสรรค์คอร์สที่ ออกแบบมา
อย่างเป็นระบบแก่ครูผู้เข้าร่วมหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1.VDO Learning - เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเทคนิคในการใช้สื่อผ่านวิดีโอสำหรับ 5 หลักสูตร
ของ ทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน วิชาโรโบติกส์ และวิชาดนตรี

2. Online Discussion - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรายวิชา 5 หลักสูตร ร่วมกับ ผศ.ดร. อนุสรา สุวรรณวงศ์ หัวหน้าทีมหลักสูตร
และวิชาการ จากทรู คลิกไลฟ์ ผ่านห้องสนทนาเสมือนจริง True VROOM

3. Self-Practicing – ทบทวนความรู้และฝึกฝนด้วยตนเองผ่านสื่อทรูคลิกไลฟ์

4. Online Test – ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com หรือ โทร 08 9116 0239


16764   19749

Top