การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20
14 ก.พ. 2563


โรงเรียนในโครงการของทรู คลิกไลฟ์คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเภท FLL  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและนักเรียนอย่างยั่งยืน โครงการหลักสูตร True Click Life – Robotics Genius จึงได้คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการที่ใช้หลักสูตร Robotics Genius ของเราเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20 ประเภท FLL ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2563 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  

การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20 คือการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันต่อในระดับนานาชาติในรายการแข่งขัน FIRST® LEGO® League โดยหัวข้อการแข่งขันจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในแต่ละปี

สำหรับหัวข้อการแข่งขันในปีนี้ ของ FLL 2019/20 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 9 – 16 ปี ก็คือ “CITY SHAPER” โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

 1. การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance)
 2. การนำเสนอโครงงาน (Project)
 3. การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values)

และหัวข้อการแข่งขันสำหรับ FLL Junior ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาที่มีอายุระหว่าง  6 – 10 ปี ก็คือ “BOOMTOWN BUILD”  โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

 1. การนำเสนอโครงงาน (Project)
 2. การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values)

โดยการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทีมในโครงการ True Click Life – Robotics Genius ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัล Team Spirit Award

ทีม ปั่นป่วนชวนชื่น

สมาชิกในทีม

 1. เด็กชายนราวิชญ์ แก่นท้าว                   โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 2. เด็กชายสรวิชญ์ อังคณะวัฒน์                โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 3. เด็กชายญาณพัฒน์ กำลังเหลือ             โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 4. เด็กชายพิทักษ์ แวงวรรณ                     โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 5. เด็กชายนิธิวิทย์ สุมาลย์                       โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
 6. เด็กชายปิยวัฒน์ ลัดนาทิน                             โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
 7. เด็กชายณิณรพัชร์ สุทธินวล                 โรงเรียนหอวัง

 

รางวัล Creativity Award

ทีม วกวน อลหม่าน

สมาชิกในทีม

 1. เด็กชายพัทธดนย์ ไชยรา                     โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
 2. เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์ ทิพย์ศักดิ์              โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
 3. เด็กชายวีรภัทร ภัทร ภัทรปัจฉิม             โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
 4. เด็กชายศิวนาถ แตงทอง                     โรงเรียนทรงวิทยา (แบริ่ง)
 5. เด็กชายธีรเทพ กฤษฎารักษ์                 โรงเรียนทรงวิทยา (แบริ่ง)
 6. เด็กชายพุทธภูมิ วีรแพทยโกศล            โรงเรียนทรงวิทยา (แบริ่ง)
 7. เด็กชายลักษณวิศิษฐ จันทวงษ์             โรงเรียนทรงวิทยา (แบริ่ง)

 

ครูผู้ฝึกสอน

 1. นายศศิพล สมนาค (ครูเบิร์ด)
 2. นางสาวกาญจนา ทองทา (ครูหญิง)
 3. นางสาวกิตติยา กันทะวงศ์ (ครูครีม)
 4. นางสาวทิพสุคนธ์ ผาทองที (ครูทิพย์)
 5. นางสาวสวรินทร์ เรืองโรจน์ (ครูแพร)
 6. นายดนัยภัทร์ วิเศษธร (ครูแชมป์)
 7. Mr. Hunter Trabing


7610   11773