True Click Life Contest 2015
1 มี.ค. 2559


True Click Life Contest 2015

ระดับอนุบาล    
เด็กชาย เนธาน  อมาเร  อิงกาว โรงเรียนทับทอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิง จิดาภา สืบสุข โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย พิภูษณ ภูสมจิตร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชาย เจสัน แม็คซิม สิริทิพยานุกูล โรงเรียนทรงวิทยา รางวัลชมเชย
     
ระดับประถมต้น    
เด็กหญิง ปัณาลี  ทูลทรัพย์ โรงเรียน บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย โกเมศ ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนทรงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย ธีวสุ สว่างอารมณ โรงเรียนทรงวิทยา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชาย ฉัตรดนัย โก่งกระโทก โรงเรียนทรงวิทยา   รางวัลชมเชย
     
ประถมปลาย    
เด็กหญิง ธัญรวดี  ภู่ทอง   โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิง พรรวษา พิมพ์หมื่น โรงเรียน บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย ดลภูมิ แก้วผลึก โรงเรียนกานดา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิง อรุชิดา วีระสุนทร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์   รางวัลชมเชย

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ คนเก่งนะครับ


2323   3908