บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบรางวัลครูดีเด่น
30 มี.ค. 2561


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการสายงานด้านการศึกษาและวิชาการ มอบรางวัลครูดีเด่นของหลักสูตร English Genius Program, หลักสูตร Chinese Genius Program และหลักสูตร Computer Genius Program ในงานอบรม “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียนเอกชน” ภายใต้โครงการ True Click Life เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล

 

คุณครูดีเด่น วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลที่ 1
    1.    นางสุธาสินี ปัญญาเจริญ (โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์)
    2.    นางนรีกานต์ จันทรารักษ์ (โรงเรียนอนุบาลการุณย์)
รางวัลชมเชย
    1.    Miss Dianna Jean Agustin Raynaldo (โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม)
    2.    Mrs. Jenilyn Garcia Dinglasan (โรงเรียนหทัยนิรมล)
    3.    นางสาวสุพรรณี นวลสะอาด (โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา)
    4.    นางสาวสุภารัตน์ วานิชพิทักษ์ (โรงเรียนทิพย์พิทยา)

 

คุณครูดีเด่น วิชาภาษาจีน
รางวัลที่ 1
    1.    นายเสกสรร อินชัย (โรงเรียนพัฒนวิทย์)
    2.    นายศุภกันต์ มูลกลาง (โรงเรียนสุขฤทัย)
รางวัลชมเชย
    1.    นางสาวหญิงนภา ราชา (โรงเรียนอนุบาลปาริมา)
    2.    นางสาวลัคณา อาทิตย์ตั้ง (โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว)

 

คุณครูดีเด่น วิชาคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 1
    1.    นางเนาวรัตน์ ไทยทอง (โรงเรียนวันทามารีอา)
    2.    นางสาวยุรนันท์ พลายละหาร (โรงเรียนดุสิตวิทยา)
รางวัลชมเชย
    1.    นางสาวอรวรรณ เดชจรูญ (โรงเรียนอนุบาลกิติยา)
    2.    นางสาวจันทร์จิรา เพ็งถา (โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย)
    3.    Miss Melody Acuzar Dinglasan (โรงเรียนหทัยนิรมล)
    4.    นางกัลยรัตน์ วงศ์ตระกูลกานต์ (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา)

 

     

 

       
       
       
       
       

 

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเอกชน ณ สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


4126   6427