อบรม “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน”
29 มี.ค. 2561


True Click Life จัดการอบรม “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” เพื่อแนะนำแนวทางการบริหารหลักสูตร True Click Life : Genius Program

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ด้านจิตวิทยา เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (นักเรียน)” และ อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนะนำแนวทางการบริหารบุคคลในองค์กรภาคเอกชน” ณ สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

     
     
     
     
     

 


4578   8164