ทรู คลิกไลฟ์ เติมเต็มศักยภาพ พัฒนาผู้สอนให้พร้อมรอบด้าน
12 ส.ค. 2565


6 สิงหาคม 2565 - ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน จัดกิจกรรม Learning & Sharing Community ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอนแบบยั่งยืน ให้กับครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทรู คลิกไลฟ์กว่า 300 คนทั่วประเทศ สำหรับ 5 หลักสูตรคุณภาพ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี์
ทั้งนี้ครูผู้สอนจะได้อัปเดตองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนต่าง ๆ จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิทยากรรับเชิญพิเศษ เพื่อการจัดการชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังเอื้อให้ผู้สอนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและปัญหาที่พบเจอ เพื่อร่วมกันเรียนรู้และช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครูผู้สอนอีกด้วย

โดยทรู คลิกไลฟ์ จะจัดกิจกรรม Learning & Sharing Community เป็นประจำตลอดปีการศึกษา เพื่อผลักดันองค์ความรู้ให้แก่ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษายุคใหม่ และเพื่อการสร้างสรรค์ชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


9333   5728