ICT GENIUS PROGRAM จัดสัมมนา จ.ชลบุรี
18 ก.ย. 2556


 
True Clicklife จัดบรรยายพิเศษ ณ. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
 
           เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานทรูคลิก ไลฟ์ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออก  ขึ้นณ. อุทยานการเรียนรู้ฯ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ ผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้บริหารกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสู่ ASEAN” ซึ่งได้สร้างแนวคิดในการเตรียมตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนต่อไป นอกจากนั้นทางหน่วยงานยังได้บรรยายและสาธิตการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่ทางหน่วยงาน  ทรูคลิก ไลฟ์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ในหัวข้อ "ICT Genius Program นวัตกรรมการสอน ICT สำหรับสถานศึกษาเอกชน" ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบให้กับโรงเรียน 
 

 


1990   4400