ทรู คลิกไลฟ์จัดกิจกรรม PLC INNOVATIVE FORUM : เสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
8 ก.ย. 25644 ก.ย.64 : ทรู คลิกไลฟ์จัดกิจกรรม PLC INNOVATIVE FORUM: เสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สำหรับผู้สอนในโครงการ 5 หลักสูตรวิชา เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี โดยทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก ทรู คลิกไลฟ์

เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาในการจัดการชั้นเรียน พร้อมร่วมแก้ปัญหา ทั้งนี้ผู้สอนยังได้เสริมเทคนิคการสอนออนไลน์ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ตอบโจทย์การเรียนการสอนยุคใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายครูผู้สอนในโครงการทรู คลิกไลฟ์

ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ จะดำเนินการจัดกิจกรรม PLC INNOVATIVE FORUM : เสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อก้าวทันการศึกษายุคใหม่

โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร ติดต่อ 089 116 0239 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


11040   10267