ทรู คลิกไลฟ์ เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พาโรงเรียนเอกชนก้าวสู่
การศึกษายุคใหม่

5 พ.ย. 2564


30 ตุลาคม 64: ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 “Education Disruption for Schools เตรียมพร้อมโรงเรียนเอกชนไทยก้าวไกลในยุคเปลี่ยนแปลง” เสริมศักยภาพแก่ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์กว่า 400 คนทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเปิดงาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทรู คลิกไลฟ์ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง นำโรงเรียนเอกชนในโครงการฝ่าวิกฤติโควิดตอบโจทย์การสอนยุคใหม่ นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา หน่วยงานทรู คลิกไฟล์ ยังมาแนะนำหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ อัปเดตเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ รวมถึงสื่อช่วยสอนและแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะมาช่วยให้การจัดการชั้นเรียนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความมั่นใจว่ “ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น สิ่งที่ทรู คลิกไลฟ์ทำได้คือการได้พัฒนาสื่อและสร้างเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษายุคใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่ตัวผู้เรียน”

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ที่ให้ความไว้วางใจใช้หลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ กล่าวถึงความประทับใจว่า “เรามีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนด้วย ทรู คลิกไลฟ์ มามากกว่าสิบปี แรกเริ่มเราใช้หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาจีน และโรโบติกส์ ผู้ปกครองเลือกมาเรียนโรงเรียนของเราก็เป็นเพราะเราเลือกใช้ทรู เป็นเพราะเรามีพันธมิตรที่ดีจึงมาอยู่จุดนี้ได้ ทรู คลิกไลฟ์มีการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนอยู่ตลอดเวลา ช่วยตามเทคโนโลยีที่โรงเรียนอาจจะตามไม่ทัน ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดี ต้องขอบคุณจริง ๆ ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี และให้ความอบอุ่นดูแลเอาใจใส่คณะครูและผู้บริหารอย่างเต็มความสามารถ”


ในการอบรมครั้งนี้ยังได้ อาจารย์อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation in Education การเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษายุคดิจิทัล แนะแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ครูผู้สอนยังได้เสริมทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจากทรู คลิกไลฟ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สำหรับ 5 หลักสูตรคุณภาพ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ซึ่งเอื้อต่อการจัดการชั้นเรียนแบบ Hybrid ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน (Onsite) ควบคู่ไปกับการเรียนแบบออนไลน์ ปรับให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


5019   3576