ICT GENIUS PROGRAM จัดสัมมนา จ.มหาสารคาม
18 ส.ค. 2556


 
True Clicklife ร่วมงานงาน IT Day ครั้งที่ 9  ณ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 
         เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานทรูคลิก ไลฟ์ ได้เข้าร่วมจัดงานวันวิทยาการสารสนเทศ หรืองาน IT Day ครั้งที่ 9 ณ.คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนั้นทางหน่วยงานได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ขึ้น ณ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม มาบรรยายในหัวข้อ "ICT เพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่ ASEAN" ซึ่งได้สร้างแนวคิดในการเตรียมตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนต่อไป นอกจากนั้นทางหน่วยงานยังได้บรรยายและสาธิตการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่ทางหน่วยงาน  ทรูคลิก ไลฟ์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ในหัวข้อ "ICT Genius Program นวัตกรรมการสอน ICT สำหรับสถานศึกษาเอกชน" ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบให้กับโรงเรียน 
 

 

 


2111   3698