ทรู คลิกไลฟ์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดปี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผ่านการเสวนาออนไลน์
6 ส.ค. 256431 กรกฎาคม 2564 - ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แบบครบวงจร สำหรับโรงเรียนเอกชน เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่การศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงจัดกิจกรรม PLC INNOVATIVE FORUM: เสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้แก่ผู้สอนในโครงการกว่า 300 คน สำหรับ 5 หลักสูตรคุณภาพ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี

ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาในการบริหารจัดการชั้นเรียน พร้อมวางแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทรู คลิกไลฟ์ มาช่วยดำเนินกิจกรรมเสวนา นอกจากนี้ยังช่วยเสริมเทคนิคการสอนที่จำเป็นต่อการจัดการจัดเรียนออนไลน์ ผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์จากทรู คลิกไลฟ์ รวมไปถึงแนะนำแผนการสอนที่จะมาช่วยยกระดับการเรียนการสอนยุคใหม่

ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ จะทำการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ครูผู้สอน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษายุคใหม่ ผลักดันให้ผู้สอนสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพแก่ผู้เรียน พร้อมเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงจุด

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 089 116 0239 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


3982   2855