เข้าสู่ระบบ
วันน้ำโลก "ทุกหยดมีค่า ช่วยกันใช้อย่างประหยัด"
22 มี.ค. 2563
แม้ว่าพื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกจะเป็นน้ำ แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่พบได้ในทะเลและมหาสมุทร คิดเป็นร้อยละ 97.5 ส่วนอีกร้อยละ 2.5 เป็นน้ำจืด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งบริเวณแอนตาร์กติกาและกรีนแลนด์ รวมไปถึงน้ำใต้ดินที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ด้วย แหล่งน้ำจืดที่นำมาดื่มกินและนำมาใช้ประโยชน์จึงได้มาจากทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ และลำธารซึ่งมีจำนวนเพียงร้อยละ 0.26 ของน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมด และน้ำจืดในปริมาณดังกล่าวยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในสภาพปนเปื้อนและ
มีสารพิษต้องทำการบำบัดก่อนนำมาใช้อีกด้วย ในปัจจุบันมีประชาชนเกือบ 1,400 ล้านคน
ทั่วโลกที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค

จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ รับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติเพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี พ.ศ.2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 211
องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่
  • 1. การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน
  • 2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ
  • 3.การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของ
    แหล่งปลายน้ำ
  • 4.การจัดการกับปัจจัยอื่น ๆ โดยดูแลปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
  • 5.การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
แหล่งข้อมูล: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, กรุงเทพธุรกิจ

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play