การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียน
เพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
วัตถุประสงค์

หลักสูตร Chinese Genius จึงเป็นหลักสูตรที่ร้อยเรียงเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะกับเด็กไทย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนเกิดทักษะและนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
รวมทั้งบูรณาการวัฒนธรรมไทย-จีน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Chinese Genius คือ หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐาน YCT (Youth Chinese Test)
ของสำนักงาน ฮั่นปั้น เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงและครบวงจร

จึงรับประกันได้ว่า ผู้ที่เรียนหลักสูตร Chinese Genius อย่างต่อเนื่อง
จะสามารถใช้ภาษาจีนกลางเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง
        
การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียน
เพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
วัตถุประสงค์

หลักสูตร Chinese Genius จึงเป็นหลักสูตรที่ร้อยเรียงเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะกับเด็กไทย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนเกิดทักษะและนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
รวมทั้งบูรณาการวัฒนธรรมไทย-จีน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Chinese Genius คือ หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐาน YCT (Youth Chinese Test)
ของสำนักงาน ฮั่นปั้น เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงและครบวงจร

จึงรับประกันได้ว่า ผู้ที่เรียนหลักสูตร Chinese Genius อย่างต่อเนื่อง
จะสามารถใช้ภาษาจีนกลางเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง