สำหรับโรงเรียนและครู |
การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 
Cartoon Animation
小弟弟 น้องชายคนเล็ก
新同学 นักเรียนใหม่
你好!สวัสดีจ๊ะ
你好吗?เธอสบายดีไหม
 
Music Video
我的家 ครอบครัวของฉัน
我们有名字 พวกเรามีชื่อ
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 
Cartoon Animation
小弟弟 น้องชายคนเล็ก
新同学 นักเรียนใหม่
你好!สวัสดีจ๊ะ
你好吗?เธอสบายดีไหม
 
Music Video
我的家 ครอบครัวของฉัน
我们有名字 พวกเรามีชื่อ
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ