สำหรับโรงเรียนและครู | สำหรับผู้ปกครอง |
การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 
Cartoon Animation
再见!แล้วเจอกัน
对不起 ขอโทษ
你好!สวัสดีจ๊ะ
你好吗?เธอสบายดีไหม
 
Music Video
再见!แล้วเจอกัน
对不起!ขอโทษ
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ