การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 Cartoon Animation more
你好!สวัสดีจ๊ะ
我爱老师 ฉันรักคุณครู
教室里 ในห้องเรียน
没关系 ไม่เป็นไรจ๊ะ
 Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ
การเรียนภาษาจีนกลาง ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาษาเท่านั้น
แต่ภาษาจีนกลางมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญา หรือ Cognitive skills ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 Cartoon Animation more
你好!สวัสดีจ๊ะ
我爱老师 ฉันรักคุณครู
教室里 ในห้องเรียน
没关系 ไม่เป็นไรจ๊ะ
 Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ